Általános adatkezelési szabályzat

Ezen adatkezelési tájékoztató a Wagner Solar Hungária Kft. által kezelt minden személyes adatra vonatkozik. A cég által kezelt weboldalakon, közösségi oldalakon online, valamint belső szabályként papír alapon is hozzáférhető. A GDPR által előírt kötelezettségeknek megfelelően az érintettek tájékozódhatnak arról, hogy miért kérjük az adataik kezeléséhez az önkéntes hozzájárulást, hogy kezeljük, mennyi ideig őrizzük meg, és hogy semmisítjük meg azokat. A személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak megfelelően törvényi kötelezettségből, valamint üzletszerzés céljából kezeljük, és az érintett beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adjuk ki.

Adatkezelési alapelvek a Wagner Solar Hungária Kft. adatkezelése során

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Adatkezelő neve: Wagner Solar Hungária Kft.
Címe: 2120 Dunakeszi Fóti út 92.
Cégjegyzékszám: 13-09-09-1411
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 12851607213
Telefon: +36 70 314 15 27
Email: info@wagnersolar.hu
Wagner Solar Hungária Kft. munkatársai, megbízott és együttműködő partnerei,
nyilatkozattal vállalják a munkájuk során tudomásukra jutott adatok védelmét, és elfogadják
az ezzel kapcsolatos titoktartási kötelezettséget és a cég adatkezelési szabályainak betartását.

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor, illetve az egyes termékekhez kapcsolódó ajánlatkéréskor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed
ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, avagy a regisztráció módosításakor, illetve az ajánlatkéréskor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR (General Data Protection Regulation).

Az adatkezelési szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatására, valamint a papír alapon tartott dokumentumokra.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által megadott név és kapcsolattartási elérhetőségek személyes adatok, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A felhasználó által megadott e-mail cím szintén személyes adat, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. Az email cím ennek megfelelően az Adatkezelő által szolgáltatott tartalmi oldalakon sehol sem jelenik meg. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél, szerződés, stb.) kiküldésének lehetősége. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a programban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást. A személyes adatokat az adatkezelő harmadik személy részére pl. szállítmányozó, alvállalkozó stb. abban az esetben továbbíthatja, ha közte és a harmadik személy között fennálló megbízási szerződés alapján a harmadik személy, mint megbízott az érdekelttel megkötendő szerződés megkötése során eljár. A harmadik személy adatkezelő a Megbízottal megkötendő szerződésben vállal kötelezettséget a részére továbbított személyes adatok törvényi előírások szerint történő kezelésre. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek (Az Adatkezelő a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

Adattárolás

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerveren, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az érintettet megilletik az 2011.CXII/ 14. § (1) bekezdésének a.) és b.) c.) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére vonatkozóan. Az Adatkezelő az 2011, CXII/ 15. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt adatot törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet haladéktalanul értesíti.

Adatkezelésről általában

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre  és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat.  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A Wagner Solar Hungária Kft. által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Wagner Solar Hungária Kft.
 • Az adatkezelés területeinek megnevezése: weblapok és más online felületek, irodai iratkezelés
 • Az adatkezelés célja: üzleti (ügyfél-szerzés, kapcsolattartás, ajánlatok, hírlevelek, akciók, rendezvények, információk megküldése e-mailen, és más online fórumon, számlázás, stb.) számviteli, munkaügyi
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)), GDPR és a hatályos szakági hazai jogszabályok által előírtak
 • A tényleges adatkezelés helye: 2120 Dunakeszi Fóti út 92.
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók, ajánlat kérők, ügyfelek, partnerek, munkatársak, online és offline látogatók
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi, vírus védelemmel és saját szerveren többszörös jelszóval védett
 • Az adatok továbbítása harmadik személynek az érintett beleegyezésével történhet, a cél elérése érdekében.

Az adatok törlési határideje célonként:

 • Az online adatok: érintett önkéntes törlési kérelmére, melyet bármikor megtehet, továbbá adatellenőrzésnél és adat frissítésnél (évente), ha az adat a célt elérte.
 • A vásárlói adatok online és offline: egy év; nagyobb rendszerek kivitelezése esetén szerződéskötést követően a garancia ideje; maximum a számviteli törvényben meghatározott idő.
 • A kamera felvételeit, amely a cég vagyoni biztonságát szolgálja, háromnaponta frissítjük, 30 napig szerveren tároljuk, incidens esetén a kivizsgálás lezárásáig megőrizzük.
 • Irodai tevékenység során papíron szereplő adatok a cél eléréséig, valamint a számviteli törvény által előírt időig.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • EU 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személy és adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
 • A jogszabályok aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.